Copyright © 2017, Morpheus Slaapvoorlichters BV

Morpheus is trots en zuinig op de sterke naam die sinds 1948 is opgebouwd. Om beschadiging aan de naam Morpheus te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Morpheus, het logo en de beelden van Morpheus. Morpheus staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden: Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Morpheus, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van Morpheus. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Morpheus, zal Morpheus zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Morpheus voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Morpheus daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Morpheus Slaapvoorlichters B.V.
afdeling PR
Vaartweg 4
1211 JH Hilversum
telefoon: 035-6247194
e-mail: contact@morpheus.nl

De Website: Ook de op de website https://www.morpheus.nl en http://www.morpheus-beddengoed.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Morpheus Slaapvoorlichters B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Morpheus Slaapvoorlichters B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.